Plaatsing en locatie laadpalen

Wat betekenen de verschillende statussen op laadkaart.mrae.nl?

Wat betekenen de verschillende statussen op laadkaart.mrae.nl?

Op laadkaart.mrae.nl zijn de laadpalen in MRA-E gebied te vinden welke in voorbereiding, gepland of in bedrijf zijn. Op de kaart zijn vier verschillende statussen zichtbaar:


Als u vervolgens een laadlocatie selecteert, wordt meer detail gegeven over de status van de laadpaal, op dit niveau zijn zes statussen te onderscheiden. Wat deze verschillende statussen inhouden wordt hieronder toegelicht.

‘Voorkeurslocatie’

Op deze plek overweegt de gemeente in de toekomst een laadpaal te laten plaatsen. In sommige gevallen wordt al verder locatieonderzoek uitgevoerd om zo in een latere fase het proces te kunnen versnellen.

‘In voorbereiding’

Deze fase bestaat uit drie stappen en loopt vanaf de goedkeuring van een verzoek van een e-rijder door de gemeente tot en met het moment waarop de gemeente de locatie vaststelt in een definitief verkeersbesluit.

Stap 1:     Locatievoorstel
Er is een verzoek ingediend voor uitbreiding van het openbare laadnetwerk. Inmiddels is een voorlopige locatie voor een laadpaal bepaald en is deze voorgelegd voor controle door de betrokken partijen.

Stap 2:     Voorlopig verkeersbesluit gepubliceerd
De gemeente heeft een voorlopig verkeersbesluit gepubliceerd dat doorgaans na 6 weken definitief wordt. Het is ook mogelijk dat de gemeente naar aanleiding van de publicatie bezwaren ontvangt van bijvoorbeeld omwonenden. Anticiperend op een definitief verkeersbesluit vraagt de laadexploitant alvast een netaansluiting aan.

Stap 3:     Locatie definitief
De bezwaarperiode voor het verkeersbesluit is voorbij en het verkeersbesluit is daarmee definitief. Het realisatieproces wordt nu gestart. De laadpaalexploitant zorgt ervoor dat de netbeheerder en aannemer voorbereidingen treffen voor het plaatsen van de laadpaal. Het wachten is nu op de netbeheerder die de locatie moet voorbereiden. In deze fase wordt onder andere de locatie geschouwd door de aannemer en wordt bodemonderzoek gedaan. De netbeheerder is gebonden aan een wettelijke aansluittermijn van 18 weken en heeft deze tijd regelmatig ook nodig.


‘Plaatsing laadpaal’


Stap 4:     Realisatie gepland
De voorbereidende werkzaamheden van de netbeheerder en de aannemer zijn afgerond. De plaatsing van de laadpaal is gepland. Bij onvoorziene omstandigheden kan de aannemer besluiten voor de plaatsing een nieuwe datum aan te wijzen. Deze wordt dan vermeld op https://laadkaart.mrae.nl/


‘In bedrijf’

De laadpaal is in bedrijf en kan gebruikt worden. Op korte termijn worden voor laden gereserveerde parkeervakken gemarkeerd met een verkeersbord.

Kan ik een verzoek indienen voor plaatsen van een publiek laadpaal?

Heeft uw auto minimaal 45 kilometers elektrisch bereik?  En u heeft geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren?  Dan kunt u op laadpaal.mrae.nl een verzoek indienen voor het uitbreiden van het publieke laadnetwerk. U kunt ook een verzoek indienen voor uitbreiding van het publieke laadnetwerk in de omgeving van uw werk. De gemeente neemt uw verzoek in behandeling en zij besluiten of en op welke termijn zij het publieke laadnetwerk gaan uitbreiden.

Wat gebeurt er nadat ik een verzoek voor uitbreiding van het laadnetwerk heb ingediend?

De gemeente beoordeelt uw verzoek en kijkt daarbij onder andere of er in de omgeving al andere publieke laadpalen zijn en of u kunt aantonen elektrisch te rijden of te gaan rijden. De gemeente informeert u of op basis van uw verzoek is besloten om het publieke laadnetwerk in uw omgeving uit te breiden.

Als de gemeente besluit het laadnetwerk uit te breiden, gaan zij samen met MRA-Elektrisch, de netbeheerder en de laadpaalexploitant op zoek naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe laadpaal in uw omgeving.  Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar parkeerdruk, of de juiste kabels in de grond liggen en veiligheidsrisico’s.

Op basis van het locatievoorstel wordt een verkeersbesluit opgesteld om de parkeervakken te reserveren voor het laden. Nadat het verkeersbesluit is genomen doorloopt het besluit de bezwaarperiode (meestal is dit 6 weken) waarin omwonenden bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van de paal.

Het definitieve verkeersbesluit – als er geen bezwaren zijn ingediend – wordt door de gemeente doorgegeven aan de laadpaalexploitant. Zij starten het installatieproces.

Het voorbereiden en plaatsen van een laadpaal brengt veel werk met zich mee. Ook is er voor het graafwerk, de bekabeling en het plaatsen van een elektrische installatie afstemming en goedkeuring nodig van verschillende betrokkenen. Dat zijn in ieder geval de gemeente, netbeheerder, exploitant, MRA-E en de aannemer. De netbeheerder is gebonden aan een wettelijke aansluittermijn van 18 weken en regelmatig hebben zij deze tijd ook nodig.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als ik een verzoek indien op laadpaal.mrae.nl?

Uw gemeente en projectbureau MRA-Elektrisch gebruiken de door u aangeleverde informatie om te kunnen beoordelen of uw verzoek aan de eisen voldoet en of op basis van uw verzoek het wenselijk is dat het publieke laadnetwerk wordt uitgebreid. Ook is het mogelijk dat wij contact met u opnemen. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties. We beperken binnen de gemeente en het projectbureau MRA-Elektrisch zoveel mogelijk het aantal medewerkers met toegang.

Uw persoonsgegevens worden na behandeling van uw verzoek automatisch verwijderd. Wij hanteren daarvoor een bewaartermijn van één jaar. Naast deze automatische verwijdering heeft u ook op ieder moment het recht om uw persoonsgegevens uit ons systeem te laten verwijderen. U kunt daarvoor een email sturen naar laadpalen@mrae.nl. Wij zullen uw persoonsgegevens dan verwijderen.

Wat betaal ik voor een laadpaal bij MRA-Elektrisch?

De laadpalen van MRA-Elektrisch zijn publiek toegankelijk en worden daarom niet door een specifieke e-rijder bekostigd. Als u een verzoek voor uitbreiding van het laadnetwerk indient (zie laadpaal.mrae.nl) en dit verzoek leidt tot de realisatie van een publieke laadpaal dan worden u geen kosten in rekening gebracht. Wel kan het zijn dat wij afspraken maken met de gemeente waar uw woont of werkt om een bijdrage te leveren.

Hoeveel laadpalen worden er dit jaar geplaatst?

Dit is ten eerste sterk afhankelijk van het aantal aanvragen van elektrische rijders voor een nieuwe publieke laadpaal. Er is aantoonbare laadbehoefte nodig om een laadpaal te plaatsen. Deze aantoonbare laadbehoefte kan voortkomen uit een verzoek van een (toekomstige) elektrische rijder of uit onze monitoringdata. Zo weten we zeker dat deze goed gebruikt zal worden. Waar nieuwe laadpalen komen, hangt dus ook samen met de locaties van elektrische rijders, waar zij wonen of werken, en een verzoek voor uitbreiding van het publieke laadnetwerk doen. We zien elke maand een stijging in het aantal verzoeken en bereiden ons voor op meer aanvragen. Er is ook voldoende capaciteit en mankracht nodig bij andere partijen, zoals de gemeente, netbeheerder en aannemer.

Ten tweede hangt het aantal geplaatste laadpalen samen met de opschaling van elektrisch vervoer. In het Klimaatakkoord staat de ambitie dat elke nieuw verkochte auto in 2030 elektrisch is. Om alle e-auto’s die er dan zijn te kunnen laten laden, zijn 250.000 publieke oplaadpalen nodig. MRA-Elektrisch werkt graag mee aan deze ambitie, onder meer door haar bijdrage aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). “De NAL laat zien dat het elektrisch rijden onlosmakelijk verbonden is met de energietransitie”, aldus projectmanager Maarten Linnenkamp van MRA-E, “en dat er geen enkele twijfel is dat elektrisch rijden de toekomst heeft.” Diverse gemeenten bekijken daarom op welke locaties ‘strategische’ laadpalen moeten komen, bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe woonwijk, een winkel- of sportcentrum of andere locaties die drukbezocht zijn en waar veel elektrische rijders verwacht worden in de toekomst. Ook wordt data van bestaande laadpalen bekeken om te zien of uitbreiding in de buurt wenselijk is.

Waarom duurt het zo lang voordat een laadpaal geplaatst wordt?

Afhankelijk van de specifieke situatie, de netbeheerder en de gemeente kan de doorlooptijd verschillen. Zo zijn er structureel personeelstekorten voor zowel het voorbereidende als uitvoerende werk. Daarnaast kunnen er onvoorziene omstandigheden optreden bij een bepaalde locatie, zoals de ligging van de kabels die niet volgens de werktekening in de grond liggen of het grondwaterpeil staat te hoog waardoor niet veilig gewerkt kan worden. De tijd tussen het verzoek van een elektrische rijder voor een nieuwe laadpaal en de daadwerkelijke plaatsing (de doorlooptijd) kan hierdoor langer zijn en oplopen tot 8 maanden of langer.

We blijven dit proces met alle betrokken partijen versnellen. Door bijvoorbeeld slimmer te werken. Zo werken steeds meer gemeenten met laadkaarten waarop alvast de nieuwe locaties voor de komende jaren zijn bepaald. Ook willen we het systeem sterker maken, dat kan bijvoorbeeld door verschillende type laadpalen te plaatsen.

Goed om te weten is dat er veel partijen betrokken zijn voor plaatsing van een laadpaal: de gemeente, de netbeheerder, de laadpaal-exploitant en de aannemer/installateur. Aan de gemeente de taak om een geschikte locatie te zoeken. Daarbij moet rekening gehouden worden met zaken als aanrijdbeveiliging, het onderhoud aan de laadpaal, de hulpdiensten die geen hinder mogen ondervinden en bezwaren van omwonenden. De netbeheerder is nodig om alle kabels en leidingen in de grond te checken. Niet overal ligt een juiste stroomvoorziening. De aangewezen plek moet afgezet worden en van de juiste verkeersborden voorzien. Een geschikte monteur moet ruimte hebben om de laadpaal te plaatsen. Al met al vraagt het plaatsen van een laadpaal op publiek terrein voor algemeen gebruik de nodige tijd en aandacht.

zie ook:

Wat gebeurt er nadat ik een verzoek voor uitbreiding van het laadnetwerk heb aangevraagd?

Hoelang duurt de behandeling van mijn verzoek?

Wie zijn er betrokken bij de plaatsing van een laadpaal?

Hoe lang duurt de behandeling van mijn verzoek?

Dit verschilt per gemeente. MRA-E biedt ondersteuning aan gemeenten zodat de gemiddelde doorlooptijd (de tijd van verzoek tot daadwerkelijke plaatsing) afneemt. Via een online portaal wordt een gemeente wekelijks geïnformeerd over nieuwe verzoeken. MRA-E adviseert om het verzoek binnen een week op te pakken. Het is aan de gemeente om spoedig op het eerste verzoek te reageren. Dit kan door deze te accepteren of af te wijzen. De reden voor een afwijzing wordt in een reactie genoemd.

Lees hier meer over bij ‘Waarom wordt mijn verzoek door de gemeente afgewezen?’

Na acceptatie kunt u de status van het verzoek volgen via de laadkaart. U ontvangt ook automatische e-mails over de voortgang.

Wie kiest de locatie van een laadpaal en hoe komt deze keuze tot stand?

De gemeente kiest de locatie van een nieuwe laadpaal. MRA-E kan ondersteunen bij het zoeken van een geschikte locatie. Wij hebben criteria opgesteld voor gemeenten om een geschikte locatie te kunnen vinden. Uiteindelijk bepaalt de gemeente waar de laadpaal in de publieke ruimte geplaatst wordt. Als omwonende kunt u bezwaar maken na publicatie van het voorlopige verkeersbesluit. U heeft meestal zes weken de tijd. Mocht een bezwaar gegrond verklaard worden, gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor de laadpaal.

Steeds meer gemeenten brengen in kaart waar in de nabije toekomst behoefte aan laadpalen zal zijn, en wijzen daar alvast geschikte locaties voor aan. Er wordt steeds meer ervaring opgedaan met deze plankaart met voorkeurslocaties. Dit helpt gemeenten om voorbereid te zijn op een toekomst met veel laadpaalverzoeken. Het is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van het aantal laadpalen dat nodig is, en het geeft (potentiële) e-rijders het vertrouwen dat er actief beleid is om laadvoorzieningen mogelijk te maken. Het versnelt de daadwerkelijke aansluiting (nog) niet: de gemeente moet voor iedere paal toch nog de exacte locatie bepalen en de voorbereidingstijd die de netbeheerder nodig heeft verandert niet. Ook bij een voorkeurslocatie kunt u bezwaar maken en wordt vaak inspraak aan omwonenden gevraagd.

Heb ik inspraak in de locatie van de laadpaal?

Nee, de gemeente bepaalt de locatie van een nieuwe laadpaal. De gemeente kijkt naar het totaalplaatje van een wijk, naar bestaande laadvoorzieningen en het gebruik van laadpalen in de omgeving. Er wordt met allerlei aspecten rekening gehouden, zoals de veiligheid, het onderhoud aan de laadpaal, de hulpdiensten die geen hinder mogen ondervinden en bezwaren van omwonenden.

Wat is de status van mijn verzoek?

Na acceptatie van het verzoek door uw gemeente kunt u de status van het verzoek volgen via de laadkaart. U ontvangt ook automatische e-mails over de voortgang. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Waarom wordt mijn verzoek door de gemeente afgewezen?

Een gemeente bekijkt of een verzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als dit niet zo is, kan een verzoek worden afgewezen. U heeft bijvoorbeeld een eigen oprit of eigen parkeervoorziening (binnen een VvE). Of uw auto kan, volgens de technische specificaties van de fabrikant, niet minimaal 45 km volledig elektrisch rijden. Verder moet u in de gemeente wonen of minimaal een bepaald aantal uur per week in de gemeente werken. Uw gemeente bekijkt ook of er al een laadpaal staat binnen een bepaalde loopafstand van het door u opgegeven adres (meestal 250 – 300 meter) die voldoende beschikbaar is. Het recente gebruik van laadpalen in de omgeving wordt hiervoor geanalyseerd. Verder behandelt een gemeente vaak maximaal één verzoek per elektrische auto.

Er zijn dus diverse redenen waarom een verzoek voor uitbreiding van het laadnetwerk in uw gemeente kan worden afgewezen. Uw gemeente zal de reden van afwijzing van het verzoek vermelden of u kunt hiernaar vragen.

Wie zijn er betrokken bij het plaatsen van een laadpaal?

Er zijn diverse partijen betrokken bij het plaatsen van een nieuwe laadpaal: MRA-Elektrisch, de betreffende gemeente, netbeheerder, laadpaalexploitant en de onderaannemer die de laadpaal daadwerkelijk plaatst. Om de doorlooptijd (de tijd van verzoek tot daadwerkelijke plaatsing) te versnellen, maken partijen gebruik van het online portaal van MRA-E. Per gemeente kan de doorlooptijd (van verzoek tot daadwerkelijke plaatsing van een laadpaal) zeer verschillen. We blijven dit proces met alle betrokken partijen versnellen.

Op de laadkaart ziet u een overzicht met laadpalen die zijn geplaatst en in voorbereiding zijn in de regio van MRA-E (provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht).

De laadpaal is vaak bezet; wanneer wordt er een laadpaal bijgeplaatst?

Een gemeente bekijkt of een nieuw verzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, wordt ook bekeken hoe het gebruik van bestaande laadpalen in de buurt is. Als deze laadpaal – of laadpalen – een hoog verbruik laten zien, kan worden besloten een extra laadpaal bij te plaatsen. Ook zonder verzoek van een elektrische rijder kan de gemeente bij een hoge bezettingsgraad besluiten een nieuwe laadpaal toe te voegen.

Zie ook: Hoeveel laadpalen worden er dit jaar geplaatst?

Door wie is de plaatsing van een laadpaal aangevraagd?

Die informatie kunnen wij helaas niet prijsgeven maar dat is een e-rijder bij u in de buurt. Vaak heeft een elektrisch voertuig een levertijd. Als iemand een elektrische auto besteld vraagt men ook direct een laadpaal aan. Daarnaast moet een locatie voor een laadpaal aan allerlei eisen voldoen. Het kan daarom voorkomen dat de laadpaal niet precies voor de deur van de aanvrager komt.

Huidige locatie van de laadpaal is niet goed, kan deze ergens anders geplaatst worden?

Zie: ‘’wie kiest de locatie van een laadpaal en hoe komt deze keuze tot stand’’ en ‘’heb ik inspraak in de locatie van een laadpaal’’

Wanneer wordt de laadpaal geplaatst?

Zie: ‘’Wat is de status van mijn verzoek’’.

Is het verkeersbesluit al definitief?

Als het verkeersbesluit definitief is, ontvangt u hierover automatisch bericht

Zie ook: Wat betekenen de verschillende statussen?

Wat is de richtlijn voor de loopafstand van de aanvrager naar de laadpaal?

Deze richtlijn verschilt per gemeente maar ligt meestal rond de 200 meter. Hoeveel de loopafstand precies binnen uw gemeente is kunt u checken bij uw gemeente.

Er is een paal geplaatst, maar het verkeersbord heeft maar 1 pijl?

In dit geval heeft de gemeente maar 1 parkeervak speciaal gereserveerd voor het opladen van een elektrische auto. Het andere laadpunt is echter gewoon in bedrijf  en daar kan ook geladen worden.

Ga terug