Wat we doen

Aanleg openbaar laadnetwerk

MRA-Elektrisch is vooral bekend door de gezamenlijke aanbestedingen waarmee gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een openbaar laadnetwerk aanleggen. Betrouwbaar, met gebruik van groene stroom en met transparante en betaalbare tarieven. Dat is de basis. Waar mogelijk koppelt MRA-E de aanleg van dit laadnetwerk aan lokale opwekking van zonne- of windenergie en innovaties als slim laden, lokale energieopslag en teruglevering van energie. In de projecten die MRA-E opzet, ligt de focus sterk op innovatie. De insteek is niet af te wachten, maar te beginnen en te leren door te doen.

Snelladen en laden op privéterrein

Steeds meer mensen vragen zich af: wordt mijn volgende auto elektrisch of toch nog een benzine of een diesel? Vrijwel niemand twijfelt er nog aan dat elektrisch rijden de norm wordt. Die realiteit komt in hoog tempo op ons af en alleen een openbaar laadnetwerk is dan niet genoeg. Daarom richt MRA-E zich ook op snelladen en het laden op privéterrein. Gemeenten die hiermee aan de slag willen, ondersteunt MRA-E graag. Bijvoorbeeld bij de vraag hoe een VvE laadpunten in haar garage kan realiseren en hoe een gemeente hierbij kan helpen.

E-autodelen

Om het e-rijden nog sterker aan te jagen, stimuleert MRA-E het elektrisch autodelen. Gemeenten willen hier graag mee aan de slag, ook omdat dit de parkeerdruk verlaagt en zorgt voor minder auto’s op straat. De tijd is er rijp voor, want e-autodelen haakt aan op een belangrijke trend in ons mobiliteitsgedrag: flexibiliteit wordt steeds belangrijker. Vooral jonge mensen hechten aan duurzaamheid en de vrijheid om te kunnen kiezen tussen de fiets, het OV en een auto. Autobezit is minder belangrijk, een schone e-deelauto juist heel handig.

Gebiedsontwikkeling

De wereld waarin elektrisch rijden de norm is, komt binnen handbereik. De meesten van ons gaan het meemaken. Op die werkelijkheid kunnen gemeenten bij gebiedsontwikkeling slim vooruitlopen. Hoe houd je bij het ontwerp van een woonwijk alvast rekening met het gegeven dat het merendeel elektrisch rijdt? Tot 2040 worden alleen in de metropoolregio Amsterdam al zo’n 230.000 nieuwe woningen gebouwd. Voor gemeenten een uitgelezen kans om te anticiperen op het elektrisch rijden, ons veranderende mobiliteitsgedrag en de energietransitie. MRA-E ondersteunt gemeenten hierbij.

Stadslogistiek

Zware elektrische vrachtwagens zijn er nog nauwelijks. En toch zorgt MRA-E ervoor dat ook het goederenvervoer schoner wordt. MRA-E steunt gemeenten en bedrijven die inzetten op schone stadslogistiek. Kern van de aanpak: de goederen in een hub aan de rand van de stad vanuit grote dieselvrachtwagens overslaan, bundelen en met kleinere elektrische voertuigen bezorgen in de woonwijken. Dat scheelt, want de diesels die de goederen nu bezorgen, stoten relatief veel schadelijke uitlaatgassen uit. Bovendien komen ze er vaak terug. Worden al die kilometers schoon afgelegd, dan levert dat een aanzienlijke milieuwinst op. Op straat ademen we dan een veel gezondere lucht in. Dat lucht letterlijk op!

Zero-emissie zones:
Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken stellen 29 gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone). Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn.

Voor meer informatie over zero-emissiezones: https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven

Beleid

Een efficiënt en betrouwbaar publiek laadnetwerk? Aan de basis ligt een doordachte beleidsregel met heldere criteria. Op grond waarvan honoreer je als gemeente bijvoorbeeld een laadpaalverzoek, of op basis van welke criteria bepaal je de locatie van een nieuwe laadpaal? Is de basis op orde, dan geeft dat houvast en duidelijkheid. Dat scheelt bezwaren van e-rijders en omwonenden, werkt een stuk efficiënter en is prettiger voor iedereen. MRA-E adviseert gemeenten bij het formuleren van beleid rond alle aspecten van het elektrisch rijden. Heel handig is de regionale visie voor laadinfrastructuur die MRA-E heeft opgesteld. Die kunnen gemeenten onderschrijven of gebruiken als basis voor een eigen visie. Kijk onder Beleid en laat u inspireren!

Kennisdelen

Vanuit de filosofie dat kennisdelen loont en het e-rijden sneller vooruitbrengt, deelt MRA-E haar kennis en ervaring graag. Voor betrokken gemeenten organiseert MRA-E thema- en projectgroepbijeenkomsten, is er een online community en publiceert MRA-E vier keer per jaar de kwartaalmonitor. Via deze kanalen profiteren de gemeenten ook van de kennis uit het uitgebreide netwerk dat MRA-E onderhoudt. Bijzonder waardevol is de analyse van de laadpaaldata op www.evdata.nl. Hiermee komen MRA-E en de G4-steden tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens van bijvoorbeeld beleidsmakers, marktpartijen, wetenschappers en journalisten.

Schoon en emissieloos bouwen

In de nieuwe NAL-Samenwerkingsovereenkomst is aandacht voor emissieloos bouwen. Hoe kan de bouw op een veilige manier openbare laadpalen gebruiken?

Daarvoor is een handreiking veilig gebruik van openbare laadpalen voor de bouw verschenen, inclusief een set met veiligheidseisen. De handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers (vaak gemeenten), eigenaren van laadinfrastructuur en aannemers.

De Procesplaat elektrisch laden op de bouwlocatie gaat over het realiseren van een netaansluiting op de bouwplaats. Het schetst zowel het huidige als toekomstig proces. De procesplaat is inmiddels getest in verschillende pilots. Naar aanleiding daarvan hebben we de procesplaat in 2024 aangepast.

Met de Tool Vermogensvraag Bouwproject kun je het nodige vermogen voor de meest voorkomende binnenstedelijke bouwprojecten eenvoudig in kaart brengen. Denk hierbij aan: rioolrenovatie, herinrichting straten, nieuw asfalt, sloopwerk en funderingswerkzaamheden.

Daarnaast is vanuit het landelijke programma Schoon en Emissieloos Bouwen een ondersteuningsteam opgezet. Een consortium van vier partijen kan ondersteuning bieden in het traject van inkoop en aanbesteding, vergunningen en energie-/laadvoorzieningen bij emissieloze bouwprojecten. Ook zorgen zij voor kennisdeling en communicatie over het thema.
Meer informatie vind je op www.opwegnaarseb.nl. Voor overheden is een routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen te downloaden.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren