NAL-werkgroep van start

By 9 juli 2020Nieuws

De stuurgroep NAL, die invulling geeft aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, heeft MRA-Elektrisch gevraagd de werkgroep ‘Versnellen proces’ voor te zitten. De werkgroep is op 13 maart van start gegaan. De missie: de 22 afspraken rond de basisvoorwaarden voor laadinfrastructuur uit het klimaatakkoord vertalen in concrete acties.

Voor het realiseren van laadinfrastructuur in ons land stelt de NAL een regionale aanpak voor. Er zijn zes samenwerkingsregio’s gevormd die een belangrijke rol hebben bij de uitvoering van de acties. De werkgroep moet de samenwerkingsregio’s handvatten bieden, zodat zij hun rol goed kunnen invullen. De insteek is dat overheid en markt samen optrekken om het laadnetwerk op een efficiënte manier uit te rollen. MRA-Elektrisch stelt haar kennis en expertise hiervoor graag beschikbaar, ook omdat dit de manier is waarop MRA-E in haar eigen regio al gewend is om te werken.

Meer aandacht voor snelladen en laden op privaat terrein
Tot nu toe hebben de samenwerkingsregio’s zich vooral gericht op het realiseren van publieke laadpalen, en in mindere mate op semipublieke en private laadpunten. Snelladen en privaat laden is vooral overgelaten aan marktpartijen. Ook dit zal nu nadrukkelijk de aandacht van de overheid krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de benodigde laadpunten op privaat terrein zal moeten worden gerealiseerd. Binnen de NAL-werkgroep zal het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) voor de verschillende laadoplossingen handreikingen opstellen. De handreikingen bevatten praktische adviezen aan gemeenten om hun aanpak voor een bepaalde laadoplossing te starten of aan te scherpen. Verder is Rijkswaterstaat bezig met voorbereidingen voor een uitvoeringsagenda voor snelladen op verzorgingsplaatsen. Daarnaast wordt aan regio’s en gemeenten gevraagd locaties aan te wijzen voor snelladen en alle vormen van laden op te nemen in een visie laadinfrastructuur.

MRA-Elektrisch versnellen procesVoldoende laadpunten
Afhankelijk van de plek waar laadinfrastructuur wordt gerealiseerd, hebben partijen een verschillende rol. Voor publieke laadpalen is de overheid vaak concessieverlener en (juridisch) eigenaar. Bij privaat laden kan de overheid bedrijven ondersteunen door een goede informatievoorziening en het begeleiden van voorbeeldprojecten. Er kan aanvullend ook wet- en regelgeving nodig zijn. De werkgroep gaat bekijken hoe bedrijven het beste verder geholpen kunnen worden met privaat laden.

Doel is te zorgen dat er in Nederland te allen tijde en voor alle soorten elektrische voertuigen een toereikende laadinfrastructuur is. Hiervoor wordt een flexibel model ontwikkeld waarmee kan worden ingespeeld op de vraag. E-rijders moeten ervan op aan kunnen dat zij altijd en overal eenvoudig kunnen laden, tegen een tarief dat het elektrisch rijden stimuleert. Zo maken we samen de transitieopgave in de mobiliteit uit het regeerakkoord mogelijk: 1,9 miljoen elektrische auto’s in 2030. Daarmee dragen we stevig bij aan het realiseren van de klimaatdoelen en de normen voor luchtkwaliteit.