Projecten

Wat doet MRA-Elektrisch op het gebied van goederendistributie?

Online winkelen wordt steeds populairder en mede daardoor groeit de thuisbezorging fors. De bestelvrachtauto’s die nu goederen in woonwijken bezorgen, zijn bijna allemaal diesels die relatief veel schadelijke uitlaatgassen uitstoten. Bovendien komen ze er vaak terug. Als het lukt om al die kilometers schoon af te leggen, levert dat dus meteen aanzienlijke milieuwinst op. En dat kan met kleinere bestelbusjes of met de e-bakfiets. Samen met lokale overheden en marktpartijen zet MRA-E in op een schoon alternatief.

Slimmer, anders en schoon vervoeren
Om de luchtkwaliteit te verbeteren en CO2-uitstoot te verminderen, moeten we efficiënter vervoeren (minder of slimmer), anders vervoeren (bijvoorbeeld met kleinere voertuigen) en schoon vervoeren. Dankzij (stedelijke) hubs is dit mogelijk. In een hub worden goederen vanuit grote vervuilende dieselvrachtwagens overgeladen in schone elektrische bedrijfswagens. Die brengen de goederen schoon naar hun eindbestemming. Er worden meer ritten gecombineerd, dus de koerier komt nog maar één keer per dag door dezelfde straat.

Goede ervaring
Elektrische vrachtwagens zijn er nog nauwelijks of nog onrendabel. Terwijl de ontwikkeling van deze vrachtwagens doorgaat, werkt MRA-E met marktpartijen aan schone ‘last mile’ bezorging van goederen. In 2017 startte transportbedrijf Deudekom bij de A10 in Duivendrecht met een goederenhub, waar goederen vanuit grote dieselvrachtwagens worden overgeladen en gebundeld. Kleine elektrische voertuigen bezorgen deze goederen in de Amsterdamse binnenstad. Dat beperkt de verkeersoverlast en scheelt heel wat uitstoot van CO2 en fijnstof. MRA-E helpt bij de ontwikkeling van goede laadvoorzieningen voor de e-voertuigen. Met de hub laat Deudekom zien dat emissievrije goederenbezorging nu al mogelijk is. De kennis die hier wordt opgedaan, komt ten goede aan nieuwe initiatieven elders.

Wat is de rol van MRA-E bij het laden van elektrische taxi’s?

Als alle taxiondernemers elektrisch zouden gaan rijden, zou dat de luchtkwaliteit flink verbeteren. Niet alleen rijden taxi’s gemiddeld veel meer kilometers dan gewone auto’s, meestal zijn het ook diesels. Samen met de taxibranche stimuleert MRA-Elektrisch taxiondernemers daarom om elektrisch te gaan rijden.

Mede dankzij de inzet van MRA-E heeft Schiphol scherpe duurzaamheidseisen aan taxi’s op de luchthaven gesteld. Alleen elektrische taxi’s zijn hier welkom. MRA-E is met taxibedrijven in gesprek gegaan over de voordelen van het elektrisch rijden en heeft voor laadpunten gezorgd. Inmiddels rijden er rond Schiphol en Amsterdam zo’n 1500 elektrische taxi’s.

Tijd om verder te kijken
Nu in Amsterdam en op Schiphol is aangetoond dat elektrische taxi’s rendabel zijn, kijkt MRA-E verder. Dat de meeste e-taxi’s nu op Schiphol en in Amsterdam rijden is logisch, want hier worden de hoogste omzetten gemaakt en is ruimte om in elektrisch vervoer te investeren. Maar er zou veel gewonnen zijn als het taxivervoer in middelgrote steden ook elektrisch was. MRA-E onderzoekt of dit met stimuleringsmaatregelen inmiddels haalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan voorrang voor elektrische taxi’s op standplaatsen. Het is tijd om op te schakelen!

Hoe zorgt MRA-Elektrisch dat er slim laden komt?

Slim laden. Niet laden zodra je de stekker aansluit, maar zoveel mogelijk in de daluren, als er veel groene stroom is en de tarieven laag zijn. Automatisch, zonder dat de e-rijder er iets voor hoeft te doen. Hoe zorgen we ervoor dat dit snel mainstream wordt?

Via onderzoek
MRA-Elektrisch werkt onder meer samen met onderzoekspartner Hogeschool van Amsterdam. Zij analyseren de data die de laadpalen genereren. De unieke dataset geeft veel inzicht in het potentieel van slim laden. Met rekenmodellen wordt bekeken wanneer slim laden het beste kan. Het model dat de laadsessie van elektrische auto’s voorspelt en optimaliseert, kan in de praktijk worden getoetst en doorontwikkeld.

Slim laden staat zowel voor sturing op zo min mogelijk CO2-uitstoot als voor sturing op de netcapaciteit. Met uitgesteld ‘slim’ laden wordt voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt als elektrische rijders allemaal tegelijk willen laden. Het uitgesteld laden geeft ook ruimte om een andere kans te benutten; elektrische auto’s laden wanneer er veel zonne- of windenergie geproduceerd wordt. Duurzaam opladen betekent namelijk pas echt duurzaam rijden. Dat is een cruciale ontwikkeling voor de energietransitie en het behalen van onze doelstellingen voor luchtkwaliteit en klimaat.

Via innovatie in de praktijk
Om innovatie te stimuleren, zijn marktpartijen in de laatste aanbesteding uitgenodigd hun visie te geven op onder meer uitgesteld laden. Er is nog meer ingezet op slim laden: vooral laden tijdens daluren zodat het elek­triciteitsnet niet overbelast wordt en op momenten dat er veel duurzame energie beschikbaar is. MRA-E garandeert verder dat er altijd met lokaal opgewekte groene stroom wordt geladen door dit als standaard mee te nemen in het programma van eisen van nieuwe aanbestedingen.

Hoe kan MRA-Elektrisch bijdragen aan het succes van elektrische deelauto’s?

Ons mobiliteitsgedrag verandert. Steeds meer mensen willen flexibel van A naar B kunnen reizen. De vrijheid om te kiezen waar je naartoe reist en hoe je dat doet, wint het van de wens om zelf een auto te bezitten. Autodelen, gebaseerd op moderne communicatie­technologie, geeft mensen die vrijheid.

Gemiddeld vervangt één deelauto tien gewone auto’s. Wie overstapt op een deelauto gaat meestal ook minder rijden. Autodelen verlaagt zo de parkeerdruk en is goed voor het milieu. Zeker als de deelauto elektrisch is. MRA-E stimuleert het elektrisch autodelen daarom actief door hierover kennis te delen, laadinfrastructuur te organiseren en gemeenten te adviseren over bijvoorbeeld parkeerplekken en vergunningen. Veel gemeenten doen een beroep op MRA-E om te bepalen of een e-autodeelproject kans van slagen heeft. MRA-E heeft bovendien een inventarisatie gemaakt van de ruim veertig elektrische autodeelprojecten die Nederland nu rijk is. Dat is een welkom startpunt voor nieuwe initiatieven.

Op welke manier helpt MRA-E gemeenten om bij gebiedsontwikkeling tijdig rekening te houden met elektrisch vervoer?

Nu de economie op volle toeren draait en er overal nieuwbouwprojecten op stapel staan, hebben gemeenten dé kans te anticiperen op het veranderende mobiliteitsgedrag, elektrisch rijden en de energietransitie. Alleen al in de metropoolregio Amsterdam worden tot 2040 circa 230.000 woningen gebouwd. Dat zijn bijna allemaal gasloze woningen die uitsluitend elektriciteit als energiebron hebben, terwijl in diezelfde periode ook het elektrisch rijden een vlucht zal nemen. In 2030 zijn er naar verwachting 1,9 miljoen volledig elektrische auto’s in Nederland. Dat vraagt om een scherp vooruitziende blik en een duidelijke visie op de elektriciteitsvoorziening en laadinfrastructuur.

Hoe zijn we samen voorbereid?
MRA-E ondersteunt gemeenten en projectontwikkelaars vanaf de start van het plannings­proces. Voor gemeenten is een handleiding ontwikkeld: waarmee moet bij het ontwerp van een nieuwbouwwijk rekening worden gehouden? Denk bijvoorbeeld aan het leggen van kabels en leidingen, het parkeerbeleid en de inrichting van de openbare ruimte. Steeds meer gemeenten en projectontwikkelaars realiseren zich dat er veel te winnen valt en vragen om advies. Weesp is een goed voorbeeld. Tot 2025 komen hier 3000 energieneutrale woningen, waarbij de gemeente sterk anticipeert op het elektrisch rijden en veel aandacht schenkt aan duurzaamheidsinnovaties. Zo komen er elektrische deelauto’s en gaan zonnepanelen langs de A1 de nieuwe wijk van stroom voorzien. Ook wordt onderzocht of de elektrische auto’s stroom terug kunnen leveren aan de woning (V2H: vehicle-to-home). Dat kan de energietransitie een extra impuls geven.

In hoeverre is er internationale samenwerking op het gebied van elektrisch vervoer?

Nederland, Noorwegen, de westkust van de Verenigde Staten en China lopen voorop met het elektrisch rijden. In Nederland rijden relatief veel elektrische auto’s en stimuleert MRA-Elektrisch het e-rijden met praktische projecten. Daarmee laten we zien dat elektrisch rijden kán. Andere landen tonen veel interesse in die aanpak. MRA-Elektrisch huldigt de opvatting dat kennisdelen loont en bezoekt regelmatig internationale bijeenkomsten en congressen.

De afgelopen jaren was MRA-E in de Verenigde Staten, Japan, India en veel Europese steden. MRA-E organiseert zelf ook bijeenkomsten en verwelkomde delegaties uit onder andere Finland, Thailand, Engeland en Denemarken.

Internationale samenwerking cruciaal
In Nederland zit MRA-E geregeld aan tafel met netbeheerders en marktpartijen. Een onderwerp dat vaak terugkeert is prijstransparantie. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het succes van het elektrisch rijden, die MRA-E standaard meeneemt in het programma van eisen bij gezamenlijke aanbestedingen. Uiteindelijk doel is maximale prijstransparantie, waarbij de elektrische rijder vooraf kan zien welke laadpaal beschikbaar is, waar die staat en wat de laadprijs is. Daarom is MRA-E ook partner in het Europese project evRoaming4EU, waarin onder andere het open protocol OCPI (Open Charge Point Interface) wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. OCPI verbetert de toegang tot de laadpaal en vergemakkelijkt de data-uitwisseling tussen serviceproviders en laadpaaloperators. Daarmee is het dé sleutel voor een optimale informatievoorziening van de elektrische rijder.

Hoe helpt MRA-E bij het faciliteren van privaat laden, bijvoorbeeld in een VvE?

Elektrisch rijders die in het bezit zijn van een eigen parkeerplaats kunnen geen publieke laadpaal aanvragen. Op eigen terrein, zoals parkeerhoven en garages bij appartementencomplexen, zijn laadpunten nog niet eenvoudig te realiseren. Wanneer een bewoner een laadplek wil, moet dat geregeld worden via de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit brengt ingewikkelde vragen met zich mee, bijvoorbeeld over de verdeling van de kosten en het eigendomsrecht. Ook technische vraagstukken vormen obstakels voor het realiseren van laadpunten. Hierdoor blijft de realisatie van laadpunten bij appartementen fors achter.

Begeleiding voor VvE’s
MRA-E helpt verschillende gemeenten op weg met laden binnen VvE’s (Vereniging van Eigenaren). Met de verwachte groei aan e-auto’s is het niet haalbaar om VvE-bewoners te verwijzen naar openbare laadplekken. Op dit moment bekijkt MRA-E daarom welke aanpak gewenst is en welke middelen beschikbaar komen voor de aanpak van gedeeld privaat laden laden. MRA-E denkt aan:

  • Begeleiding voor VvE’s tijdens het voortraject: quick scans, offertes aanvragen, besluitvorming, informatieavonden, berekeningen;
  • Het creëren van een pool aan laadpaalaanbieders in de regio die aan een aantal uitgangspunten voldoen;
  • Subsidieregelingen.

Brochure elektrische auto’s binnen de VvE
Natuurlijk willen we de e-rijder graag op weg helpen. De G4-steden, RVO en andere partners hebben daarom samen met MRA-Elektrisch een stappenplan gemaakt. Deze is te vinden op de website www.vveladen.nl. Hier hoort ook een juridische toolkit bij, een werkplan en voorbeelden van modellen om eenvoudig een besluit aan de vergadering te kunnen voorleggen.

Subsidies
– Er is de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH), die de mogelijkheid biedt om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid.

De subsidieregeling opent op 24 januari 2022. Vanaf dat moment kan subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld.

– Er is een speciale lening voor VvE laadpunten:
https://www.energiebespaarlening.nl/laadpalen-bij-appartementen/

– Verder is Europees bepaald dat er laadpunten moeten komen bij nieuwbouw:
https://vvecentraal.nl/2018/08/17/verplichte-laadpaal-ook-voor-vves-vanaf-2020/

Heeft u binnen uw gemeente of binnen uw VvE vragen over elektrisch laden? Wij kijken graag of wij u verder op weg kunnen helpen.

Ga terug